Grafik üzerine Mouse ile tıklandığında tıklanan serinin X akis değerine göre database’den veri çekip gösteren örnek script aşağıdadır. Bu script’den faydalanarak farklı uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Imports Microsoft.VisualBasic

Imports System.Data.SqlClient

Imports System.Globalization

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public Tag_1B As UInt16

Public Tag_2B As UInt16

Public Tag_3B As UInt16

Public ObjectNameOfActiveScreen As System.Collections.ArrayList

Public ObjectOfActiveScreen As System.Collections.ArrayList

Public Sub Load

‘Chart

Dim index as integer = ObjectNameOfActiveScreen.indexof(“Chart_0”)

if index < 0 Then

MsgBox(“Chart_0 cannot found!”)

Exit sub

End If

Dim Chart as Object = ObjectOfActiveScreen(index)

Dim dateTimeX As DateTime = DateTime.FromOADate(Chart.ChartAreas(0).CursorX.Position)

‘SQL

Dim SQL_cn As New SqlConnection()

SQL_cn.ConnectionString = “Server=(local)\WinTr;uid=sa;pwd=WinTr@2013;database=ChartClick”

SQL_cn.Open()

Dim SQL_Ins As String

SQL_Ins = “SELECT [Tag_1],[Tag_2],[Tag_3] FROM Table1 WHERE [DateTime] = ‘”

SQL_Ins &= dateTimeX.ToString(“G”, CultureInfo.CreateSpecificCulture(“en-US”)) & “‘”

Dim SQL_cmdnon As SqlCommand = New SqlCommand(SQL_Ins, SQL_cn)

Dim reader As SqlDataReader = SQL_cmdnon.ExecuteReader()

If reader.HasRows Then

reader.Read()

Tag_1B = reader(0)

Tag_2B = reader(1)

Tag_3B = reader(2)

Else

MsgBox(“No data!”)

End If

reader.Close()

SQL_cn.Close()

End Sub

End Class

End Namespace

Örnek projeyi Örnek scada projesi indirebilirsiniz.