Scada projemizin Runtime’da operatörler tarafından kapatılmasını kontrol panelinde şifre ile sınırlayabiliriz. Fakat operatörlerin bilgisayarın diğer kaynaklarına erişiminide sınırlmak isterseniz. Araç çubuğunu gizlemeniz gerekir. Bu işlemi script ile yapabiliriz. İlk script’imiz araç çubuğunu gizlemek ikinci scriptimiz ise görünür hale getirmek içindir. ilk scripti kontrol panelinde runtime startup script olarak seçmeliyiz. İkinci scriptimizi ise runtime close script olarak seçmeliyiz.

Araç çubuğunu gizleme:

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr
Public Class MainClass
Declare Function SetWindowPos Lib “user32” (ByVal hwnd As Integer, ByVal hWndInsertAfter As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer) As Integer
Declare Function FindWindow Lib “user32.dll” Alias “FindWindowA” (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer
Private Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
Public Sub Load
Try
Dim intReturn As Integer = FindWindow(“Shell_traywnd”, “”)
SetWindowPos(intReturn, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(Ex.ToString,Ex.Message)
End Try
End Sub
End Class
End Namespace

İkinic scriptimiz araç çubuğunu görünür hale getirmek için:

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr
Public Class MainClass
Declare Function SetWindowPos Lib “user32” (ByVal hwnd As Integer, ByVal hWndInsertAfter As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer) As Integer
Declare Function FindWindow Lib “user32.dll” Alias “FindWindowA” (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer
Private Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Public Sub Load
Try
Dim intReturn As Integer = FindWindow(“Shell_traywnd”, “”)
SetWindowPos(intReturn, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(Ex.ToString,Ex.Message)
End Try
End Sub
End Class
End Namespace

Kodu kopyalayıp yapıştırdığınızda çift tırnak işaretlerini yeniden yazınız. Bazı satırlar iki’ye bölünerek iki satır şeklinde yapıştırılmış olabilir, kontrol ediniz.