Aşağıdaki kod ile bir klasör içerisindeki tüm dosyalar, yeni oluşturulan bir klasöre taşınır.

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr
Public Class MainClass
Public Sub Load()
Dim Files() As String = IO.Directory.GetFiles(“C:\Users\Scada\Desktop\NewSCADA”)
If Files.Length > 0 Then
Dim MyPath As String = “C:\Users\Scada\Desktop\NewSCADA\NewDirectory”
If (Not System.IO.Directory.Exists(MyPath)) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(MyPath)
End If
For Each FileName As String In Files
Dim Path() As String = Split(FileName, “\”)
File.Copy(FileName, MyPath & “\” & Path(Path.Length – 1), True)
File.Delete(FileName)
Next
End If
End Sub
End Class
End Namespace